tło technologiczne Na grupę umownie określaną mianem „przyczyn technicznych” składa się kilka elementów. Zaliczyć można do nich: rozpowszechnienie się względnie taniego dostępu do Internetu, rozpowszechnienie się darmowych usług hostingowych oferujacych możliwości dynamicznego generowania stron, coraz większą popularność darmowych usług w formie ASP (application service provider). Wszystkie one przyczyniają się do obniżenia technologicznych kosztów wejścia (przyłączenia się) do społeczności aktwnych użytkowników Internetu.

Kluczowym elementem wpływającym na wzrost popularności zjawiska blogów jest łatwość w dotarciu do darmowych serwisów oferujących swoim użytkownikom darmową przestrzeń dyskową oraz zintegrowany zestaw narzędzi do zarządzania nia. Wydaje się, że jest to do tej pory pomijany, ale bardzo istotny czynnik, który wpłynął na rozpowszechnienie się blogów. W początkowym okresie wzrostu popularności usługi WWW i zjawiska stron domowych, do uruchomienia takowych niezbędny był pewien zasób wiedzy technicznej oraz podstawowe przynajmniej informacje o sposobie działania Internetu, wykorzystywanych protokołach czy technikach. Wraz z rozwojem narzędzi webmasterskich (głównie działających w trybie WYSWIG) do uruchomienia i zarządzania serwisem wymagany był coraz mniejszy zasób wiedzy technologicznej czy webmasterskiej. Kolejnym etapem w ramach tego procesu był – spowodowany głównie przez wzost znaczenia wspólnoty open source – proces coraz powszechniejszego dostępu w ramach sieci Internet do profesjonalnych aplikacji działających w tym środowisku. Doprowadziło to do sytuacji, w której stosunkowo łatwo jest znaleźć w sieci oprogramowanie umożliwiające dla osób udostępniających serwis proste nim zarządzanie, zaś dla osób piszących – bezproblemową aktualizację.

Nie sposób przecenić także roli jaką w popularyzacji tego ruchu odegrał dalszy spadek cen sprzętu komputerowego oraz kosztów dostępu do Internetu. Są to czynniki o tyle istotne, że to głównie one odpowiadają za masowość udziału w ruchu bloggerskim stosunkowo młodych osób, korzystających z dostępu do Sieci w domu, z własnego sprzętu.

tło kulturowo-społeczne Wśród kulturowych i społecznych przyczyn wzostu popularności blogów, także moża wymienić kilka znaczących. Przede wszystkim, należy do nich wynikające po części z omawianych wcześniej przyczyn technologicznych, obniże się umiejętnościowych kosztów wejścia na rynek. Powszechnie dostępne aplikacje WWW umożliwiły sprawne zarządzanie serwisem przez coraz młodszych użytkowników. Znamienne jest przecież, że użytkownicy blogów muszą posiadać pewną umiejętność poruszania się w Internecie, chociażby z tego powodu, że konieczne jest samo odnalezienie i dotarcie do serwisu dane usługi oferującego.

Jednak techniczne elementy wpływające na prostotę korzystania z tej formy komunikacji, są tylko fragmentem większej całości, która złożyła się na popularność tej usługi. Drugim elementem jest towarzyski aspekt prowadzenai blog’ów, szczególnie istotny w przypadku stosunkowo młodych użytkowników. Sieciowe dzienniki stają się dla nich miernikami popularności (szczególnie części zawierające linki do innych użytkowników), a więc społecznej akceptacji. Generalnie można odnieść wrażenie, że popularność blogów w stosunku do serwisów typu home page polega na ich osobistym charakterze i wynikającej stąd konwencji narracji. O ile w przypadku prowadzenia home page szybkiemu wyczerpaniu ulegają tematy i pojawia się problem (dez)akutualizacji, sieciowy dziennik ze swej natury jest na to odporny. Narracja w pierwszej osobie liczby pojedynczej stanowi także pewną przeszkodę w krytyce zawartych w takim dzienniku treści. O ile w przypadu home pages ten sam rodzaj narracji może wyzwalać u osoby odwiedzającej serwis odczucie braku obiektywizmu przekazywanych informacji/treści, o tyle w przypadku bloga’a staje się naturalnym sposobem ekspresji i jego zaletą.

podsumowanie Nie sposób nie odnieść wrażenia, że prowadzenie blogów stało się dość powszechną modą i nadal zatacza coraz szersze kręgi. Analiza zawartości blogów wskazuje jednak, że zasadniczo nie odbiegają one od tego, co na wcześniejszym etapie rozwoju Internetu nosiło miano strony domowej (home page). Wydaje się, że na rozwój tej formy sieciowej aktywności wpłynęło kilka czynników zewnętrznych, spośród których jako najważniejsze wymienić można:

  1. Systematyczne dorastanie w otoczeniu Internetu kolejnych grup wiekowych użytkowników.
  2. Upowszechnienie się taniego dostępu do sieci.
  3. Coraz większa popularność ruchu open source oraz wynikające stąd rozpowszechnianie się darmowych aplikacji webowych.
  4. Wzrost liczby serwisów oferujących użytkownikom dostęp do dynamicznie generowanych stron internetowych (w technologii bazodanowej).

Powyższe uwagi traktować należy jedynie jako przyczynki do szerszej analizy, która (o ile zjawisko bloggingu nie okaże się kolejnym intensywnym acz krótkotrwałym trendem) na pewno zostanie przeprowadzona przez zajmujących się tą tematyką badaczy w znacznie szerszym zakresie, z wykorzystaniem metod statystycznych.

Reklamy