Grupy określane mianem radical others to ekstremistyczne grupy polityczne prowadzące swoją działalność za pośrednictwem Internetu. Interenet jako medium bywa wykorzystywany przez struktury tego rodzaju na tyle często, że pojawiła się nazwa określająca tego typu zjawiska. Powodem zaistnienia takiej sytuacji jest fakt, że łatwość w dostępie do Sieci oraz brak zasadniczych ograniczeń technicznych zachęcają do wykorzystywania jej jako narzędzia propagandowego.

Możliwość ta wykorzystywana bywa szczególnie intensywnie przez grupy (społeczne/polityczne) posiadające utrudniony dostęp do mediów klasycznych (prasa, radio, telewizja) lub nie posiadające go wcale. Egzystujące na obrzeżach życia politycznego ruchy, które z różnych powodów nie są w stanie prezentować swych poglądów przy użyciu klasycznych massmediów zwracają się więc w stronę Intenetu. Szybko doprowadziło to do powstania stron internetowych przekazujących interesujące dane grupy treści, zaś fundamenty ruchów tego typu uległy wzmocnieniu. Internet – o czym często się zapomina – jest siecią ogólnoświatową, więc materiały publikowane przez najmniejsze nawet grupy ze stosunkowo odległych miejsc, mogą stać się przedmiotem publicznego dyskursu. Wprowadza to element eskalacji postaw, bowiem szybko następująca integracja środowisk skłania do przedstawiania się w bardziej radykalnym niż jest to w rzeczwistości świetle.

W przypadku prowadzenia działalności podlegającej karze, pojawia się dla organów państwa problem, polegający na utrudnionym dostępie do przechowywanych w Internecie informacji, a co za tym idzie mocno ograniczonej jurysdykcji organów państwa [DYSON 1999:107]. Jak zostało już zaznaczone, przepisy są tutaj niejasne, przez co np. posadowienie stron na serwerach znajdujących się za granicą może skutecznie utrudnić właściwym organom dostęp do tych stron, a w niektórych przypadkach nawet go uniemożliwić.

W skład środowisk określanych jako radical others można wliczyć także szeroko w Internecie obecne strony prezentujące spiskową teorię dziejów [DEAN 2000:68]. Poglądy tego typu masowo pojawiły się po przemierze filmu Koziorożec-1 (Capricorn-One), prezentującego kulisy manipulowania światową opinią publiczną (na potrzeby polityki zagranicznej i wewnętrznej USA) w związku z wyprawą na Marsa [DEAN 2000:61]. Dodatkowymi czynnikami wzmagającymi społeczne przekonanie o istnieniu grup władzy stojących ponad rządami krajowymi były wydarzenia z niezbyt odległej przeszłości: zabójstwo prezydenta Kennedy’ego, afera Watergate czy szok naftowy. Film wpisał się więc w społeczny klimat, zaś tematyka na dobre zakorzeniła się w amerykańskiej kulturze masowej. Niespełna 20 lat później, społeczne zainteresowanie teoriami spiskowymi powróciło przy okazji spektakularnego sukcesu telewizyjego serialu Z archiwum X (X-files) [BELL 2001:171], w którym głównym wątkiem było sukcesywne odkrywanie przez jednego z bohaterów ogólnoświatowego spisku, mającego za zadanie ukrycie przed opinią publiczną faktu nawiązania kontaktu z pozaziemską cywilizacją. Na takim tle coraz popularniejszej stają się serwisy internetowe prezentujące spiskową teorię dziejów oraz propagujące wiadomości o rzekomym spisku elity politycznych mających ukrywać fakt kontaktów z istotami pozaziemskimi [DAVIS 2002:297].

Te same powody dla których Internet wykorzystywany jest przez radykalne ugrupowania polityczne zadecydowały o jego popularności wśród radykalnych ugrupowań religijnych oraz sekt. Łatwość w dostępie do Interentu sprawiła, że trudno obecnie znaleźć sektę nie prowadzącą działalności w Sieci. Dodatkowo pojawiło się wiele sekt dla których Internet stał się nie tylko medium, ale także celem przekazu duchowego. Coraz większą część sekt stanowią sekty „technologiczne” oraz te postulujące osiągniecie zbawienia przez kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi. Główne przesłanie tego typu ruchów jest jednak skrajnie destrukcyjne, zaś podstawową ideologią jest przekonywanie swoich wyznawców do samobójstwa [HERMAN, SLOOP 2000:78].

Podsumowując krótko dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, że grupy określane wspólnie jako radical others wykazują kilka wspólnych elementów, którymi są:

  • marginalna rola w dostępie do klasycznych mediów,
  • radykalizm oraz wysoka agresywność prezentowanych poglądów,
  • utylitarne wykorzystywanie Internetu jako środka do prezentowania własnych idei oraz pozyskiwania sympatyków,
  • prymat świata rzeczywistego nad światem wirutalnym.

literaturaBELL D., 2001, An Introduction to Cyberculture, London-New York.

DAVIS E., 2002, TechGnoza. Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji, Poznań. DEAN J., 2000, Webs of Conspiracy, [w:] HERMAN A., SWISS T. (ed.).

DYSON E., 1999, Wersja 2.0. Przepis na życie w epoce cyfrowej, Warszawa.

HERMAN A., SLOOP J., 2000, „Red Alert!”. Rhetorics of the World Wide Web and „Friction Free” Capitalism, [w:] HERMAN A., SWISS T. (ed.)

HERMAN A., SWISS T. (ed.), 2000, The World Wide Web and Contemporary Cultural Theory, London-New York.

teksty powiązanekulturowa struktura internetu – queers, cyberqueers

Reklamy